با روشهاي پیشرفته جلوگيري از رشد ترك در سطح كوره هاي صنعتي آشنا شوید

با 6 مرحله انجام تست غیرمخرب به شیوه ذرات مغناطیسی MT آشنا شوید

استفاده پدیده جریان گردابی در تست غیر مخرب فلزات