صفحه اصلی - شرکت برازنده تجارت هونام قشم - وارد کننده تجهیزات بازرسی

تجهیزات بازرسي رادیو گرافی RT

دسته: تجهیزات بازرسي رادیو گرافی RT

بازرسي رادیو گرافی RT

در روش رادیوگرافی با استفاده از عبور امواج نافذ مانند اشعه ایکس و گاما، می توان مقداری مشخص از این امواج را از ضخامت های مختلف مورد تست عبور داد.

عبور این امواج بر اساس چگونگی عبور از ضخامت قطعه مورد تست و بسته به این که در لا به لای این ضخامت چه انواعی از عیوب وجود داشته باشند متفاوت است.

نکته قابل درک این است که هرجا در ضخامت قطعه عیوبی با چگالی کمتر از قطعه اصلی وجود داشته باشند باعث می گردند تا امواج عبوری با سرعت و قدرت بیشتری از قطعه عبور کنند و برعکس.

نوع عبور امواج مذکور از قطعه بر اساس قدرت امواج برروی فیلم رادیوگرافی نصب شده در اطراف قطعه آثاری را ثبت می کند.

فیلم متاثر از برخورد امواج باید جهت ظهور تصویر به واحد ظهور و ثبوت فیلم انتقال یابد.

این فیلم ها پس از ترخیص از واحد ظهور فیلم قابلیت رویت توسط بازرس رادیوگرافی را داشته تا به تفسیر عیوب قابل مشاهده در تصویر فیلم بپردازد.