صفحه اصلی - شرکت برازنده تجارت هونام قشم - وارد کننده تجهیزات بازرسی

تجهیزات بازرسي رنگ و پوشش

دسته: تجهیزات بازرسي رنگ و پوشش

تجهیزات بازرسي رنگ و پوشش

در این تست با اندازه گیری مشخصات ظاهری رنگ مانند ضخامت رنگ در چندین نقطه از قطعه مورد تست و معدل گیری از این نتایج میانگین ضخامت رنگ مورد مصرف روی قطعه محاسبه شده و با استاندارد مرجع قیاس میگردد.

این تست ساده ترین راه جلوگیری از خوردگی در صنعت است.

مشخصات دیگر رنگ نیز در تست رنگ مورد ارزیابی قرار میگیرند که توسط بازرس ثبت و با استاندارد مرجع قیاس حواهند شد.

تجهیزات مورد استفاده در این تست شامل:

ضخامت سنج رنگ – زبری سنج – صافی سنج – براقیت سنج – تست چسبندگی رنگ – و …

دستگاه هایی هم مخصوص تست رنگ خودرو هستند که در دسته تجهیزات بازرسی رنگ و پوشش قرار می گیرند.