صفحه اصلی - شرکت برازنده تجارت هونام قشم - وارد کننده تجهیزات بازرسی

تجهیزات بازرسي مایعات نافذ PT

دسته: تجهیزات بازرسي مایعات نافذ PT

یکی از روش های بازرسی جوش که برای یافتن عیوب سطحی جوش کاربرد فراوان دارد بازرسي مایعات نافذ PT می باشد.

در روش بازرسی مایعات نافذ PT با استفاده از جاذبه موئینگی و نفوذ یک مایع رنگی یا ماده فلورسنت به درون ناپیوستگی سطحی جوش، آن را نمایان می کند.

بازرسی مایعات نافذ PT برای تمامی قطعات آهنی و غیر آهنی نیز کاربرد دارد.

روش بازرسي مایعات نافذ PT از قدیمی ترین و ساده ترین روش هایی می باشد.

PT برای انواع ترک ها، شکاف ها و تاخوردگی ها در قطعات با هر شکل و اندازه استفاده می شود.

در واقع بازرسی مایعات نافذ PT برای تشخیض عیوب جوش در سطح آن می باشد نه در عمق قطعه.

تست مایع نافذ (Liquid Penetrant Testing) که به اختصار به آن LPT یا PT می گویند.