مشخصات کلی:

دستگاه CO متر مدل TES-1372 محصول کمپانی TES تایوان با فناوری پیشرفنه می تواند میزان گاز سمی مونوکسید کربن محیط زا با دقت 1ppm اندازه گیری کند. این دستگاه دارای حافظه داخلی بصورت دستی و اتوماتیک است که داده ها را با زمان اندازه گیری ذخیره می نمایید, همچنین TES-1372 می تواند مقدار بیشینه و زمان مربوطه را جهت مراجعات بعدی ذحیره کند.

  • محدوده اندازه گیری منو اکسید کربن:  999 ~ 0 ppm
  • دقت قرائت: 1ppm
  • ثابت نگهداری مقدار max همراه با زمان