• محدوده اندازه گیری: 50- تا 150+ درجه سانتی گراد
  • دقت:  0.5± درجه سانتی گراد
  • رزولوشن: 0.1 درجه سانتی گراد
  • اتصال پروب: 2 پلاس (NTC)