یکی از کاربردهای مهم ستگاه اکسیژن متر لوترون در ثبت قرائت اکسیژن روزانه و ترسیم نمودار آن و آشکار شدن مشکلات کیفی آب و توسعه پرورش ماهی است. میزان اکسیژن محلول در آب از پارامتر های مهم در استخر می باشد که این کار با دستگاه اکسیژن متر در حدود چند دقیقه امکان پذیر است. این دستگاه علاوه بر اکسیژن محلول ،میزان اکسیژن آزاد و دما را به کاربر نشان می دهد. همچنین از دیگر قابلیت های آن می توان اتصال به کامپیوتر را نام برد که برای ذخیره اطلاعات، آنالالیز و همچنین انجام کارهای آزمایشگاهی و تحقیقاتی مناسب است.

  • قابلیت اندازه گیری اکسیژن 0 تا 20 میلی گرم در لیتر
  • دقت اندازه گیری 0.1 میلی گرم بر لیتر