• محدوده اندازه گیری: 0.0-199.9Gs
  • میزان خطای اندازه گیری: 1.2Gs>
  • میزان پایداری: 0.4 Gs/30minutes
  • سایز قاب اندازه گیری: 14mm