مشخصات کلی:

-ضخامت سنج رنگ و روکش پایه آهنی F   و غیرآهن NF

-مدل B

-ضخامت سنجی بر روی پایه استیل و آلومینیوم (FNF)

-نرخ خوانش سریع و صحیح: +60 خوانش در دقیقه

-دقت: ±5%

-صحت:  10 μm