مشخصات کلی:

آرماتور یاب تایم مناسب تشخیص ضخامت پوشش بتن،  قطر آرماتور و همچنین تشخیص مکان مواد رسانا و مغناطیسی در مواد غیررسانا و غیر مغناطیسی می باشد.

تشخیص مکان مواد رسانا و مغناطیسی در مواد غیررسانا و غیر مغناطیسی
مانند: کابل در دیوار و آب و لوله گرمایشی
بازه اندازه گیری ضخامت پوشش:
6mm-90mm
7mm-200mm