از این ردیاب می توان برای تشخیص فلزات (آهن و فلزات غیر آهنی) ، تیرهای چوبی و کابل ها و سیم های برق قرارگرفته در دیوار، سقف و کف استفاده کرد که از جنس بتن ، کاشی و سرامیک ، پنل چوبی و … ساخته شده باشند.