مشخصات کلی:

چکش اشمیت TC500N می تواند سختی و مقاومت سنگ و بتن را اندازه گیری کند. قطعه مورد آزمایش سختی و مقاومت می تواند تا 100 میلیمتر ضخامت داشته باشد. این دستگاه خود مجهز به تست بلوک بتنی نمونه است که قبل از انجام آزمایش می تواند روی این تست بلوک آزمایش کرد و صحت داده های اندازه گیری را سنجید.