• محدوده تست: 10~60Mpa
  • انرژی ضزبه استاندارد: 2.207J  0.225Kgf.m
  • اصطکاک اشاره گر: 0.5N~0.8N
  • شعاع کره ای: 25mm±1mm
  • میانگین بازدهی بر روی شمش فولاد: 2±80