مشخصات کلی:

برای اندازه گیری رطوبت محیط های مختلف با یک دستگاه به صورت قابل حمل با پاسخ زمانی بالا از رطوبت سنج دیجیتالی که دما را نیز اندازه گیری می کند تحت نام هیدروترمومتر استفاده می شود.

از ویژگی های رطوبت سنج TES-1364 داشتن سنسور جداگانه جهت اندازه گیری رطوبت می باشدکه سبب آسان شدن اندازه گیری درمکان های مختلف گردیده است.