مشخصات کلی:

لوكس متر وسیله اندازه گیری «شدت روشنایی» با واحد  luxمی باشد. هر لوكس عبارت است از روشنایی ایجاد شده به وسیله شار نوری یک لومن بر روی سطحی برابر با یک متر مربع.

  • دارای سنسور نشان دهنده منحنی C.I.E
  • توانایی ذخیره‌سازی تا 16000 مورد
  • توانایی اتصال به کامپیوتر با کابل RS-232
  • توانایی اندازه‌گیری شدت روشنایی (نرم‌افزار)