ست اسپری ذرات مغناطیسی MT ساخت PFINDER آلمان
شامل اسپری Magnetic ink و White Contrast
حجم هر قوطی : 500 ml
اسپری های تست غیر مخرب به روش ذرات معناطیسی
شامل اسپری های:
• Black Magnetic Ink: PFINDER 251
• White Contrast Paint: PFINDER 280