• فرمول ظهور کداک D-11 و ایلفورد ID-98 و ثبوت Superfast
  • به صورت محلول غلیظ (کنسانتره) برای افزودن 4 تا 6 برابر آب
  • آماده سازی بسیار ساده و سریع