مشخصات کلی:

برازنده تجارت تأمین کننده انواع فیلم های رادیوگرافی صنعتی آگفا کداک carestream ، تجهیزات رادیوگرفی صنعتی RT  و داروی ظهور و ثبوت در ایران با بهترین قیمت می باشد.

تجهیزات رادیوگرافی صنعتی RT  به شرح زیر:

فیلم رادیوگرافی کداک Kodak:

فیلم MX 125 PB ( لد دار )  با عرض 10 و 7 سانتی متر

فیلم MX 125 NIF (  بدون لد )  با عرض 10 و 7 سانتی متر