– اندازه گیری پی اچ از 3.5 تا 9.0
– اندازه گیری دما از 9- تا 50 درجه سانتیگراد (16 تا 122 درجه فارنهایت)
– دقت دماسنج: 1± درجه سانتیگراد
– نمایش PH با واحد 0.01ph
-نمایش میزان نور در 9 سطح: +,Low-,Low,Low+,Nor-,Nor,Nor+,High-,High,High+
-نمایش میزان رطوبت خاک در 5 سطح: Dry-,Dry,Nor,Wet,Wet+