-زاویه تست: CIE 10 درجه (ناظر استاندارد)
– دقت بالا

– واحدهای اندازه گیری: ΔE, ΔL, Δa, Δb, Lab and Lch
-به ویژه مناسب برای بخش تولید، اپراتوری و نقشه برداری
عملکرد پایدار

     زاویه تست: CIE 10 درجه

حمل آسان

به ویژه مناسب برای تولید، اجرا و بازرسی