• انرژی ضربه استاندارد: 0.735J
  • ضربه حرکت چکش: 75mm
  • اصطکاک لغزنده اشاره گر: 0.4N~0.6N
  • شعاع کره: 25mm±1mm