ست اسپری PT شامل اسپری Penetrant، DEVELOPER و REMOVER می باشد.

شامل اسپری های:

remover/cleaner