مشخصات کلی:

شرکت برازنده تجارت تامین کننده بهترین انواع داروی ظهور و ثبوت فیلم رادیوگرافی در ایران می باشد.

به صورت مایع و پودری

-داروی ظهور و ثبوت کداک  Kodak

دیگر تجهیزات رادیو گرافی ارائه شده توسط شرکت برازنده:

فیلم رادیوگرافی صنعتی

دانسیتومتر فیلم رادیوگرافی